0
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Education for Sustainable Development
รวมบทความของนักวิชาการรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาของไทย
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Education for Sustainable Development" เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความวิชาการด้านการศึกษา ที่เขียนโดยนักวิชาการระดับประเทศ จำนวน 20 คน 20 บทความ ซึ่งบทความทั้งหมดได้ครอบคลุมหัวใจสำคัญของการศึกษา ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมนโยบายระดับชาติ ระดับองค์กร ระดับสถานศึกษา และบุคลากรที่สำคัญคือ ครู และอาจารย์ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคการศึกษา 4.0 เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน และในสถานการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ นับเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเผยแพร่ความรู้ตามภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคม และเป็น "เครื่องมือ" ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

สารบัญ

- พัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข-พัฒนาจากฐานราก / ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
- การแสวงหาโอกาส : สิ่งจำเป็นในชีวิตของผู้บริหาร / ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต
- ครูเป็นได้ทั้งกัลยาณมิตรและปาปมิตร / พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
- แนวโน้มการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 / ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
- บทบาทของการศึกษาและสถาบันศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย / ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ราชบัณฑิต, ดร.จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร
- การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย / รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
- ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคน และสังคมไทย / ดร.ชวลิต หมื่นนุช
- วิถีแห่งความหวัง...คุณภาพการศึกษาไทย / รองศาสตราจารย์ ดร.ประชุม รอดประเสริฐ
- หลักคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา / ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
- คุณค่าของการวิจัย / ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร
ฯลฯ

คำนิยม
จากการได้ทราบเนื้อหาว่าหนังสือ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" มีบทความที่กล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง ยิ่งทำให้เกิดความสุขที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีโอกาสให้วิทยาทานแก่ผู้อ่าน และมีความว่าในเมื่อประเทศชาติของเรามีคนเก่ง คนมีความสามารถ เสนอความเห็นทางการศึกษาเป็นบทความเช่นนี้มากมาย การพัฒนาการศึกษาของเราให้ดี มีคุณภาพ และมีความยั่งยืน สามารถทำได้แน่นอน และจะเป็นการจุดประกายทางความคิดและมุมมองใหม่ ๆ ของผู้ศึกษาบทความต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนี้ ขอชื่นชมผู้จัดพิมพ์หนังสือ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เล่มนี้อย่างจริงใจ ดิฉันมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใฝ่รู้ที่จะร่วมกันรังสรรค์ประเทศของเราอย่างดียิ่งนางประณีต ดิษยะศริน- ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169139492 (ปกอ่อน) 270 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 13 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์หาดใหญ่, ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน