0
การศึกษาและวิชาชีพครู : Education and Teaching Profession
หนังสือการศึกษาและวิชาชีพครูเล่มนี้ จะเป็นอาวุธทางปัญญาสู่ความเป็นครู มืออาชีพและผู้นำทางวิชาการที่ทันสมัย มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับยุคโลกาภิวัฒน์
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือการศึกษาและวิชาชีพครู จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางการศึกษาหาความรู้วิชาชีพครู ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 9 บท ซึ่งเนื้อหาแต่ละบทเป็นการนำแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจเนื้อหา ตลอดจนมีการสรุปและวิเคราะห์ท้ายบท คำถามท้ายบท และเอกสารอ้างอิงเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ะื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา
บทที่ 2 การจัดการศึกษาของไทยและต่างประเทศ
บทที่ 3 การบริหารการศึกษาของไทยในยุคโลกาภิวัตน์
บทที่ 4 คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของครู
บทที่ 5 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
บทที่ 6 การสร้างศรัทธาและเจคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
บทที่ 7 การเป็นผู้นำทางวิชาการของครู
บทที่ 8 การพัฒนาวิชาชีพครู
บทที่ 9 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337164 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 18 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน