0
การสร้างเว็บไซต์
สื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การสร้างเว็บไซต์" เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมกิจกรรมเสริมความรู้และแบบทดสอบท้ายบท ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบเว็บไซต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภาษา HTML
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 CSS และการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML เบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจำนองเซิร์ฟเวอร์เพื่อทดสอบการทำงานของเว็บไซต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162746161 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน