0
การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม
นำเสนอข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสื่อสาร พร้อมอธิบายการะบวนการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      การสื่อสารเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแต่ละกิจกรรมว่าจะประสบผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน้าที่ผลิต จัดหา กระจายยาให้แก่หน่วยงานในระบบสาธารณสุข และประชาชน จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทักษะการสื่อสารเชิงวิชาชีพเภสัชกรรมไม่น้อยไปกว่าความรู้ทางเภสัชกรรม

    หนังสือ "การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม" เล่มนี้ จึงนำเสนอข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสื่อสารก่อน แล้วจึงอธิบายการะบวนการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งยังเสริมสร้างทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีหัวใจมนุษย์โดย การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่สารด้วยอวัจนภาษา รวมถึงการสื่อสารที่ใช้ในงานบริการเภสัชกรรม รวมทั้งการสื่อสารกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีลักษณะพิเศษ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น และผู้สูงอายุ หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เภสัชกร ผู้บริหาร และบุคลากรทางสาธารณสุข

สารบัญ

บทที่ 1 นิยาม ทฤษฎี ความสำคัญของการสื่อสาร
บทที่ 2 องค์ประกอบของการสื่อสาร
บทที่ 3 กระบวนการสื่อสาร
บทที่ 4 การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา
บทที่ 5 อุปสรรคในการสื่อสารทางเภสัชกรรม
บทที่ 6 การฟังอย่างตั้งใจ
บทที่ 7 การสื่สารและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกัน
บทที่ 8 การสื่อสารด้วยการเขียน
บทที่ 9 การสื่อสารด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 10 การสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจกับผู้รับสารกลุ่มพิเศษ
บทที่ 11 การเตรียมการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
บทที่ 12 การสื่อสารในงานบริการ และการรับมือข้อร้องเรียน

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยความรู้ด้านการสื่อสาร เช่น นิยาม ทฤษฎี ความสำคัญของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารในสภาพการณ์ต่าง ๆในการทำงานของเภสัชกร ผลงานนี้จะมีคุณและเป็นรากฐานที่สำคัญในการศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารต่อไป ขอแสดงความชื่นชมต่อการริเริ่ม การใช้ความพยายาม การทุ่มเท สติปัญญา และเวลาของผู้เขียนในการแต่งหนังสือเล่มนี้จากความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน เป็นการถ่ายทอดสิ่งที่มีคุณค่าแก่การเรียนรู้ ให้กับผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เภสัชกรวงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
"การปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุตามที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดทุกข์ได้" สาระในหนังสือ การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับคำสอนที่เป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตของพระพุทธ ศาสนาในหัวข้อ สัมมาวาจา หรือวาจชอบ ที่เป็นหนึ่งในมรรค 8 อันเป็นหนทางดับทุกข์ หนังสือเล่มนี้เป็นผลผลิตที่แสดงถึงการปฏิบัติตนของผู้เขียน ด้วยอิทธิบาท 4 นับจาก ฉันทะ ที่ยอมสละผลประโยชน์ทางวัตถุในภาคเอกชน มาพึงพอใจอยู่ในภาครัฐ ตามด้วย วิริยะ (เพียรพยายาม) จิตตะ (ตั้งใจมั่น) และวิมังสา (ใช้ปัญญาไตร่ตรอง คิดด้น) หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในการยังประโยชน์แก่ผู้นำไปศึกษาอันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ต่อสังคมต่อไปรองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอาทร ริ้วไพบูลย์- สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภาควิชาเภสัชกรรม คุณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่านหนังสือการสื่อสารเล่มนี้แล้วอยากขอบคุณผู้เขียนที่นำเรื่องนี้มาเขียนแบบเจาะลึก ใส่ใจทั้งเรื่องทางทฤษฎี หลักการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เรื่องนี้ โดยเฉพาะบทสุดท้ายที่ว่าด้วยการสื่อสารกับคนกลุ่มพิเศษที่มีจำนวนมากอยู่ในสังคมขณะนี้ นั่นคือ กลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งการสื่อสารแบบปกติอาจไม่ได้ผล ขอให้หนังสือเล่มนี้ได้เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาธารณสุขของไทย เพื่อให้ประเทศไทยได้เป็น Global Healthcare Hubรศ.ดร.จิรประภา อัครบวร- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165689816 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช, ผศ.ดร.ภก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน