0
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ประกอบไปด้วยเนื้อหาและเทคนิคหลากหลาย ที่จะช่วยให้ทุกท่านพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร และเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในหลากหลายบริบท
หนังสือ456.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ประกอบไปไปด้วยเนื้อหาและเทคนิคหลากหลายที่จะช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาทักษะการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในหลากหลายบริบท เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานจาการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความคิดและทัศนคติของตนเอง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง การนำเสนอ การให้ข้อมูลย้อนกลับ การสื่อสารในฐานะผู้นำ การจัดการความขัดแย้ง การสื่อสารกับคนที่เป็นมนุษย์เจ้าปัญหา จนถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในระดับองค์กร โดยใช้เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างกระชับและตรงประเด็นภายในระยะเวลาที่จำกัด จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การนำแนวคิด ทฤษฎีเชิงวิชาการ มาผสานพัฒนาเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที เหมาะกับการนำไปใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและเหมาะกับผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมความสำเร็จในทุกๆ ด้านของชีวิต

สารบัญ

ส่วนที่ 1 พื้นฐานการสื่อสาร
- บทที่ 1 บทนำการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Introduction to Strategic Communication)
- บทที่ 2 การสื่อสานรในองค์กร (Organization Communication)

ส่วนที่ 2 ลักษณะของการสื่อสาร
- บทที่ 3 การสื่อสารโดยวัจนภาษา (Verbal Communication)
- บทที่ 4 การสื่อสารโดยอวัจนภาษา (Nonverbal Communication)

ส่วนที่ 3 ประเภทและระดับของการสื่อสาร
- บทที่ 5 การสื่อสารกับตนเอง (Intrapersonal Communication)
- บทที่ 6 การสื่อสารเพื่อสร้สางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
- บทที่ 7 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กร (Intercultural Communication and Organization Culture)

ส่วนที่ 4 การสื่อสารตามวัตถุประสงค์
- บทที่ 8 การสื่อสารกับภาวะผู้นำ (Leadership Communication)
- บทที่ 9 การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation)
- บทที่ 10 การสื่อสารเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง (Communication for Change Management)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742319854 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน