0
ลด 15%
การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับปวส. และปริญญาตรี 3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
หนังสือ187.00 บาท
e-books(PDF) ?160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า" เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูผู้สอน นักเรียน และนักศึกษา ทั้งในระดับ ปวส. และปริญญาตรี เหมาะสมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และเป็นพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังในระดับปริญญาตรีต่อไป นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดคำนวณ วิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของการส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
บทที่ 2 ส่วนประกอบของระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
บทที่ 3 สถานีไฟฟ้าย่อยและอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย
บทที่ 4 ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
บทที่ 5 ค่าความต้านทานและค่าความเหนี่ยวนำของสายส่งกำลังไฟฟ้า
บทที่ 6 ความจุไฟฟ้าของสายส่งกำลังไฟฟ้า
บทที่ 7 การคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันในสายส่งกำลังไฟฟ้า
บทที่ 8 การคำนวณค่าทางไฟฟ้าในสภาวะปกติของระบบจำหน่าย 1 เฟส
บทที่ 9 การคำนวณค่าทางไฟฟ้าในสภาวะปกติของระบบจำหน่าย 3 เฟส
บทที่ 10 การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์
บทที่ 11 ระยะหย่อนตัวและแรงดึงในสายส่งกำลังไฟฟ้า
บทที่ 12 โคโรนาและแรงดันตกคร่อมลูกถ้วยแขวน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804900 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 22 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน