0
การอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เป็นหนังสือที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน และสำหรับบุคคลที่สนใจในการใช้การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง" เป็นการอบรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมในการเรียนรู้เพื่อหาทางออกของปัญหา เป็นการอบรมที่ช่วยเสริมสร้างอำนาจภายในของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นศักยภาพภายในที่บุคคลมีอยู่ หรือหากไม่มีก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ เป็นอำนาจที่นำมาใช้เพื่อเผชิญกับความกลัว ความไม่ยุติธรรม หรืออุปสรรคต่าง ๆ และตอบโต้กับสถานการณ์นั้น ๆ อย่างสันติวิธี หรือใช้ในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม และเป็นการอบรมที่สร้างจิตสำนึก เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม 

    หนังสือ "การอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน และสำหรับบุคคลที่สนใจในการใช้การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล องค์กรหรือชุมชน ทั้งเพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้สนใจเห็นแนวทางในการนำเอาหลักการการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาใช้ในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้บุคคลและชุมชนเห็นคุณค่าและพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงของตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานของการอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 3 แนวคิดเรื่องอำนาจกับการอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 4 การออกแบบการอบรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการอบรม
บทที่ 5 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ของการอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 6 กระบวนการอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 7 เทคนิควิธีการพื้นฐานสำหรับการอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 8 บทวิเคราะห์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164076143 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน