0
การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล
นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในการดูแลผู้สูงวัย ครอบคลุมการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารกับทีมสุขภาพ การจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแล รวมถึงการดูแลผู้สูงวัยเพื่อเตรียมความพร้อมในระยะสุดท้ายของชีวิต
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล" เล่มนี้ จัดทำโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลและเกี่ยวข้องได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงวัย การดูแลผู้สูงวัยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ผู้ดูแลจำเป็นต้องมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งทักษะในการดูแลผู้สูงวัยอาจได้มาจากการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และประสบการณ์ตรงจากการดูแล

    นอกจากจะเป็นแนวทางในการดูแลแล้ว ยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในการดูแลผู้สูงวัย ครอบคลุมวิธีการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้สื่อสารกับทีมสุขภาพ การจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแล รวมถึงการดูแลผู้สูงวัยเพื่อเตรียมความพร้อมในระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้สูงวัยอย่างเป็นองค์รวม หนังสือเล่มนี้จะเป็นเสมือนขุมทรัพย์แห่งความรู้และแหล่งเพิ่มพลังใจในการดูแลผู้สูงวัย ให้ผู้ดูแลรับรู้ถึงคุณค่าของงานที่ทำ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้สูงวัยและผู้ดูแล

สารบัญ

บทที่ 1 สถานการณ์ผู้สูงวัยในประเทศไทย
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในผู้สูงวัย
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงด้านการรู้คิดและจิตใจในผู้สูงวัย
บทที่ 4 การประเมินสภาพร่างกายและจิตใจผู้สูงวัย
บทที่ 5 การประเมินสัญญาณชีพเพื่อติดตามสุขภาวะผู้สูงวัย
บทที่ 6 การบันทึกข้อมูลสุขภาพผู้สูงวัย
บทที่ 7 ปัญหาความรุนแรงในผู้สูงวัยและระบบการดูแลผู้สูงวัยในประเทศไทย
บทที่ 8 บทบาทและการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้สูงวัย
บทที่ 9 หลักการสื่อสารระหว่างผู้สูงวัยและผู้ดูแล
บทที่ 10 การดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้สูงวัย
ฯลฯ

คำนิยม
ขอชื่นชมผู้เขียนบทความทุกเรื่องในหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ได้กรุณาทุ่มเทสรรพความรู้ สร้างสรรค์ให้เกิด หนังสือ "การอภิบาลผู้สูงวัยสำหรับผู้ดูแล" เล่มนี้ขึ้นมา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงวัย และส่งผลให้ผู้สูงวัยที่ได้รับการดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไปนายแผน วรรณเมธี- เลขาธิการสภากาชาดไทย
ผมหวังว่า หนังสือ "การอภิบาลผู้สูงวัยสำหรับผู้ดูแล" จะเป็นประโยชน์ สำหรับครอบครัวผู้สูงวัย หรือผู้อภิบาลผู้สูงวัย ที่จะใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการดูแลผู้สูงวัย รวมทั้งใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงวัยในหลักสูตรต่าง ๆ หนังสือ "การอภิบาลผู้สูงวัยสำหรับผู้ดูแล" เล่มนี้ เขียนขึ้นจากผู้ที่ทรงคุณวุฒิ เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การดูแลผู้สูงวัย ซึ่งผมขอชื่นชมและขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความในหนังสือเล่มนี้ทุกท่าน ที่ได้กรุณาทุ่มเทสรรพกำลัง ทั้งเวลาและภูมิรู้เพื่อสร้างหนังสือเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ผู้สูงวัยและประเทศไทยของเราศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หนังสือ "การอภิบาลผู้สูงวัยสำหรับผู้ดูแล" เล่มนี้ นับเป็นหนังสือที่ผู้นิพนธ์แต่ละเรื่อง ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่ทันสมัย ผนวกกับประสบการณ์ตรงในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงวัยในโรงพยาบาล เพื่อให้ญาติ ครอบครัว และผู้ดูแลผู้สูงวัย รวมทั้งผู้สูงวัยเอง ใช้เป็นแหล่งข้อมูล เกิดความเข้าใจ และมั่นใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลผู้สูงวัยได้อย่างถูกต้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สูงวัย ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม- หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168212486 (ปกอ่อน) 452 หน้า
ขนาด: 185 x 257 x 22 มม.
น้ำหนัก: 1165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาติไทย
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน