0
การออกแบบระบบบัญชี : Accounting Systems Design
สรุปเนื้อหาในเล่ม...ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบบัญชี หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ สมุดบัญชี นโยบายบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี และพระราชบัญญัติการบัญชี ฯลฯ
หนังสือ227.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปผู้ประกอบการต้องมีการจัดทำบัญชี สรุปผลการดำเนินงานและแสดงฐานะการเงินของกิจการ เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมกำกับดูแลเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารได้นำไปใช้ประกอบการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามขั้นตอนในระบบ ในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน

    หนังสือ "การออกแบบระบบบัญชี" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ผู้สนใจศึกษาระบบบัญชีได้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบบัญชี เป้าหมายของการออกแบบระบบบัญชีและมีตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารให้ศึกษาอย่างครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน ให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกใช้ทั้งระบบ หรือใช้เพียงบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบและขั้นตอนการออกแบบระบบบัญชี
- บทที่ 1 ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
- บทที่ 2 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
- บทที่ 3 สมุดบัญชี
- บทที่ 4 การบันทึกบัญชี
- บทที่ 5 การจัดทำรายงานทางการเงิน
- บทที่ 6 ขั้นตอนการออกแบบระบบบัญชี

ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบบัญชี
- บทที่ 7 ระบบบัญชีซื้อสินค้าเชื่อ และส่งคืนสินค้า
- บทที่ 8 ระบบบัญชีขายสินค้าเชื่อ และรับคืนสินค้า
- บทที่ 9 ระบบบัญชีรับเงิน
- บทที่ 10 ระบบบัญชีจ่ายเงิน
- บทที่ 11 ระบบบัญชีเงินเดือน และค่าแรง
ฯลฯ

แบบฝึกหัด
- แบบฝึกหัดและกรณีศึกษา
- แบบฝึกหัดทบทวนส่วนที่ 1
- แบบฝึกหัดทบทวนส่วนที่ 2

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164782433 (ปกอ่อน) 405 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 23 มม.
น้ำหนัก: 745 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดุษณีย์ ส่องเมือง
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน