0
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น (PDF)
ลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
หนังสือ175.50 บาท
e-books(PDF) ?140.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตย์ และเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาต่อไป โดยรายละเอียดของเนื้อหาวิชาได้เขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้รายละเอียดของเนื้อหาวิชายังครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของกรมอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

 • บทที่ 2 การออกแบบโดยทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน

 • บทที่ 3 การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

 • บทที่ 4 การออกแบบบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก

 • บทที่ 5 การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

 • บทที่ 6 การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

 • บทที่ 7 การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ฯลฯ

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9786160809479 (PDF) 284 หน้า
  ชนิดกระดาษ: PDF
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน