0
ลด 10%
การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล Database Desigh and Management
หนังสือ157.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาของหนังสือจะเน้นถึงเรื่องระบบฐานข้อมูลในด้านเชิงความคิด (concept), การวิเคราะห์และกระบวนการออกแบบฐานข้อมูล (database design) เป็นสำคัญ เพื่อจะได้ฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบมาอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์   และสามารถนำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database system) เป็นหลัก และยังได้กล่าวถึงดาต้าแวร์เฮาส์ (data warehouse), ดาต้ามายนิง (data mining) เพื่อปูพื้นฐานเป็นแนวทางการศึกษาในขั้นสูงต่อไป

สารบัญสารบัญ

 • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล (Introduction to Database)

 • บทที่ 2 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (Database Architecture)

 • บทที่ 3 แบบจำลองข้อมูล (Data Models)

 • บทที่ 4 Entity - Relationship Model

 • บทที่ 5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

 • บทที่ 6 การนอร์มัลไลเซชัน (Normalizations)

 • บทที่ 7 คำสั่ง SQL (SQL Commands)

 • บทที่ 8 การจัดการทรานแซกชัน (Transaction Management)

 • บทที่ 9 ฐานข้อมูลชนิดอื่นๆ (Others Database)

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9745346098 (ปกอ่อน) 312 หน้า
  ขนาด: 170 x 240 x 14 มม.
  น้ำหนัก: 465 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 2002
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน