0
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน (PDF)
อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่องของการออกแบบ โดยเฉพาะการ ออกแบบทางวศิวกรรมระบบพลงังาน การออกแบบทางวศิวกรรมอาจอยู่ในรูป แบบของรูปภาพ
e-books(PDF) ?210.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่องของการออกแบบ โดยเฉพาะการ ออกแบบทางวศิวกรรมระบบพลังงาน การออกแบบทางวิศวกรรมอาจอยู่ในรูป แบบของรูปภาพ แบบแปลน การคำนวณ หรือรายงาน หรืออาจมีอยู่หลายรูป แบบประกอบกัน สิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบอาจเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ หรือองค์ประกอบสำคัญบางส่วนของระบบก็ได้ สำหรับบทนี้จะกล่าวถึง การตัดสินใจในการดำเนินกิจการด้านวิศวกรรม ขั้นตอนการดำเนินกิจการด้าน วิศวกรรม และระบบที่สามารถทำงานได้และระบบที่เหมาะสม

สารบัญ

บทที่ 1 การออกแบบทางวิศวกรรมและระบบพลังงาน
บทที่ 2 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
บทที่ 3 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
บทที่ 4 การจำลองสถานการณ์ระบบพลังงาน
บทที่ 5 การทำงานแบบเหมาะที่สุด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789746728638 (PDF) 184 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ.ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน