0
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม)
การเขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารเหล็กและไม้อย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม)" เล่มนี้ ถ่ายทอดโดยยึดถือแนวทางตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 มาตรฐานสำหรับอาคารไม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการคำนวณ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ช่างสำรวจ และเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาต่อไป โดยได้เรียงลำดับเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐาน และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก
บทที่ 2 แรงเฉือนและโมเมนต์ในโครงสร้างคานอย่างง่าย
บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 4 การออกแบบโครงสร้างเสาเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 5 การออกแบบโครงสร้างเหล็กรับแรงดึง
บทที่ 6 การออกแบบจุดยึดด้วยสลักเกลียวหรือหมุดย้ำ
บทที่ 7 การออกแบบจุดยึดด้วยการเชื่อม
บทที่ 8 การวิเคราะห์แรงในโครงถัก
บทที่ 9 การออกแบบโครงถักหลังคาเหล็ก
บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโครงสร้างไม้
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163823229 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 18 มม.
น้ำหนัก: 704 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กวี หวังนิเวศน์กุล
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน