0
การเขียนติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ (PDF)
ธุรกิจการให้บริการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก ประชาชน ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยว และโรงแรม
e-books(PDF) ?120.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ธุรกิจการให้บริการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก ประชาชน ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยว และโรงแรม ดังนั้นการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำาคัญมากเพราะในการดำาเนินธุรกิจ จำเป็นต้องมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรรวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรและลูกค้า ซึ่งการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล แฟกซ์ และบันทึกย่อ เป็นต้น
การเรียนรู้ที่จะได้จากหนังสือเล่มนี้ :-
1.เรียนรู้รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ ประกอบด้วย การจองโรงแรม การยกเลิกการจอง การร้องเรียนการให้บริการ การตอบกลับจดหมายร้องเรียน การชื่นชมการให้บริการ การตอบกลับจดหมายชื่นชม การเสนอการให้บริการ และการติดตามให้ชำระหนี้
2.เรียนรู้ภาษา คำศัพท์ และสานวนที่ใช้ ในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

สารบัญ

- การจองโรงแรม
- การยกเลิกการจอง
- การร้องเรียนการให้บริการ
- การตอบกลับจดหมายร้องเรียน
- การชื่นชมการให้บริการ
- การตอบกลับจดหมายชื่นชม
- การเสนอการให้บริการ
- การติดตามให้ชำระหนี้
- ภาคผนวก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744145826 (PDF) 84 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์บิสคิต, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน