0
การเขียนภาษาอังกฤษในสำนักงาน (PDF)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จดหมาย อีเมล แฟกซ์ เเละเมมโม
e-books(PDF) ?135.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในองค์กรต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนยังเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้แก่องค์กรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเหตุนี้ทักษะการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นต่อการสื่อสารระหว่างองค์กรและในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ภาษา คำศัพท์ และสำานวน ที่ใช้ ในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในสำนักงานในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ การเขียนจดหมายสมัครงาน การแจ้งข้อมูล การนัดหมายการประชุม การยืนยันการนัดหมาย การยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย การเชิญเข้าร่วมสัมมนา การตอบกลับจดหมายเชิญ การแสดงความขอบคุณ การแนะนำพนักงานใหม่ การแจ้งบุคลากรเกษียณอายุ การตักเตือน และการประกาศหยุดงาน

สารบัญ

- การเขียนจดหมายสมัครงาน
- การแจ้งข้อมูล
- การนัดหมายการประชุม
- การยืนยันการนัดหมาย
- การยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย
- การเชิญเข้าร่วมสัมมนา
- การตอบกลับจดหมายเชิญ
- การแสดงความขอบคุณ
- การแนะนำพนักงานใหม่
- การแจ้งบุคลากรเกษียณอายุ
- การตักเตือน
- การประกาศหยุดงาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744145840 (PDF) 109 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์บิสคิต, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน