0
การเขียนรายงานการประเมินโครงการ
ตำราเรื่องการเขียนรายงานการประเมินโครงการเล่มนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากหนังสือเทคนิคการประเมินโครงการ...
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตำราเล่มนี้ผู้เขียนจัดทำขึ้นจากประสบการณ์การบรรยายและดำเนินการประเมินโครงการ รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการประเมินโครงการแก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษามาอย่างต่อเนื่องร่วม 20 ปี กรณีตัวอย่าง กระบวนการประเมินที่เสนอแนะในเล่มนี้ ผู้เขียนได้พยายามสังเคราะห์ เรียบเรียงจากประสบการณ์จริงในการประเมินโครงการ หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในบริบทของสถานศึกษา โดยได้ยกตัวอย่างและเรียบเรียงอย่างง่าย ทั้งนี้เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถพิจารณาเทียบเคียง เลียนแบบหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือบริบทขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความคลาดเคลื่อนในการทำงานประเมินโครงการ
บทที่ 3 การเขียนส่วนนำ
บทที่ 4 การเขียนบทนำ
บทที่ 5 การเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 6 การเขียนวิธีดำเนินการประเมิน
บทที่ 7 การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 8 การเขียนสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บทที่ 9 การเขียนบรรณานุกรมและภาคผนวก
บทที่ 10 การเขียนบทคัดย่อ บทความวิจัยและบทสรุป
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742350581 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน