0
การเขียนลายไทยด้วยเครยอง
หนังสือ285.00 บาท
e-books(PDF) ?210.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    บริษัท สำนักพิมพ์วาดศิลป์ จำกัด ซึ่งได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ได้เคยจัดพิมพ์หนังสือชื่อ "วาดเส้นแรเงา" ในลักษณะการเขียนแสงเงาในท่าทางของมนุษย์ ชื่อหนังสือเป็นภาษาอังกฤษว่า "ANATOMY AND FIGURE DRAWING" ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นฉบับภาษาไทย ในเนื้อหาตอนต้นๆ ของหนังสือเล่มนั้นได้อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพไว้อย่างชัดเจน ทั้งวิธีการใช้ดินสอ ปากกา แท่งถ่านชาร์โคลดินสอถ่าน รวมไปถึงแสดงภาพการวางมือ การจับอุปการณ์การเขียนต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้สนใจฝึกเขียนเข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้
    เป็นวิธีการนำเสนอที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อฝึกการปฏิบัติ (PRACTICE) ตามแบบประเทศตะวันตก ซึ่งใช้ได้ผลดีในการเรียนการสอนในสถาบันศิลปะและสำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกหัดเขียน
    ผู้ที่จะฝึกเขียนภาพด้วยแท่งถ่านเครยอง ควรจะต้องมีประสบการณ์ในการเขียนภาพ และการแรเงาด้วยดินสอมาก่อนบ้าง จะได้เข้าใจเรื่องแสง-เงาตามทฤษฎีการเขียนภาพ ร่างภาพ และแรเงา จะทำให้เข้าใจและเขียนด้วยแท่งถ่านเครยองได้เร็วขึ้น
   

สารบัญ

บทนำ
Prologue
วัสดุอุปกรณ์
Materials and instruments
การเลือกและการเตรียมแท่งถ่าน
Selection and preparation of the charcoal
การจับแท่งถ่านเขียนภาพ
Holding procedure of the charcoal
สิ่งที่มาแห่งความบันดาลใจ
Source of Inspiration
การฝึกเขียนลวดลายไทยด้วยแท่งถ่าน(เบื้องต้น)
Drawing by using charcoal bar drill
การเขียนดอกพุดตาน
Dok pud Tan drawing/Drawing of Dok Pud Tan
การเขียน ช่อ ก้าน ใบ ของดอกพุดตาน
The drawing procedure of bunch, stem and leaf of Dok Pud
Tan
ลายกระจัง
Kaa Jang pattern
ฝึกเขียนลายกระหนกด้วยดินสอ
Drawing Kaa Nok pattern by using black pencils
ฝึกเขียนลายกระหนกด้วยแท่งถ่าน
Drawing Kaa Nok pattern by using charcoal bars
ศึกษาลายเชิง-ลายกรวยเชิง-ลายเฟื่อง
A study of Lai Cheung-Lai Kruay Cheung-Lai Fueng
ภาคผนวก
Annex/Appendix
ท้ายเล่ม
Epilogue
เกี่ยวกับผู้เขียน
About the author
About the author

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายวุฒิชัย พรมมะลา
ชาตะกาล 25 สิงหาคม 2492 จ. ขอนแก่น (อาจารย์ 2 ระดับ7)เป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และศิลปไทย, วิชาวาดเขียน ในคณะวิชาศิลปะประจำชาติ "โรงเรียนเพาะช่าง"สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรครูวาดเขียนโท(วท.)2507
- ป.วส.วิจิตรศิลป์(เขียน)เพาะช่าง 2515
- ศ.ศบ.(ศิลปกรรมศึกษาบัณฑิต),B.A.Art Ed., 2517(ว. เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา)ปัจจุบัน คือ ราชมงคล
- Hon, Cert.,Art&Crafts Researh.(Nagano City,Prefecture Government.) JAPAN 2528
การเรียน
-ประถม-มัธยม(2496-2506)ที่ขอนแก่น
-ร.ร.วัดบ้านสำราญต. โนนธาตุ อ.พล
-ร.ร.บ้านหนองเม็ก (หนองเม็กมิตรประสาท) อ.พล
-ร.ร.อินทรบำรุง อ.พล(ผอ. หรู อมตวงษ์)
-ร.ร.เพิ่มพิทยา อ. ชนบท(ผอ. วิไล พิมพ์วงษ์)
การศึกษาอบรมและดูงานต่างประเทศ
2527-2528(ระยะเวลา11เดือนเศษ)ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม-วัฒนธรรมในประเทศนั้น
2535-นำผลงานศิลปไทยร่วมแสกงนิทรรศการและสาธิตในงานมหกรรมศิลปอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย(ทุนรัฐบาล โดยการท่องเที่ยวฯออกค่าใช้จ่าย)
ร่วมเดินทางทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมในประเทศใกล้เคียง ในโครงการพัฒนาบุคคลากรของครูในคณะวิชาศิลปะประจำชาติ(ในช่วงปิดภาคเรียน)โดยการนำของ อ. จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ และ อ. อภัย นาคคง เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เช่น ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย (ทุนส่วนตัว)ผลงานที่เคยเผยแพร่สู่สังคมและสาธารณะที่เป็นรูปธรรม,รวมทั้งแสดงนิทรรศการศิลปะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749619293 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 208 x 287 x 10 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน