0
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
การเขียนเป็นทักษะสามัญที่มนุษย์ผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าควรฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

การเขียนเป็นทักษะการสื่อสารขั้นสูง จำเป็นสำหรับการศึกษาเรียนรู้ และการทำงานทุกสาขาอาชีพ ในด้านการศึกษา สิ่งที่ขาดมิได้คือ การเขียนลักษณะต่างๆ ทั้งย่อความ สรุปความจากการฟังอาจารย์สอน การอ่าน การดู จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วนำมาเขียนเป็นรายงาน ภาคนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ แม้แต่การสอบวัดผล ข้อสอบวัดความรู้ที่ดีที่สุดคือข้อสอบเขียนตอบ ยิ่งศึกษาระดับสูงขึ้นเท่าใด การเขียนก็มีบทบาทมากขึ้นเท่านั้น ในด้านการทำงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเขียนสื่อสารกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเขียนหนังสือและจดหมายโต้ตอบ การเขียนโครงการ การเขียนบางอย่างก็สามารถใช้เป็นอาชีพได้ เช่น การเขียนบทความ การเขียนจึงเป็นทักษะสามัญที่มนุษย์ผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าควรฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ

สาระเนื้อหาสำคัญในหนังสือ ได้แก่ การสื่อสารและหลักภาษาไทยสำหรับการเขียนเพื่อการสื่อสาร การเขียนย่อหน้า ย่อความ สรุปความ และขยายความ การเขียนเรียงความและบทความ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนบันทึกและรายงาน แม้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม แต่การใช้ภาษาไทยเขียนเพื่อการสื่อสาร ก็ยังมีความสำคัญและจำเป็น สามารถประยุกต์ใช้ได้ควบคู่กันกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

สารบัญ

บทที่ 1 การสื่อสารและหลักภาษาไทยสำหรับการเขียนเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 2 การเขียนย่อหน้า ย่อความ สรุปความ และขยายความ
บทที่ 3 การเขียนโครงการ
บทที่ 4 การเขียนเรียงความและบทความ
บทที่ 5 การเขียนหนังสือราชการ
บทที่ 6 การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ
บทที่ 7 การเขียนรายงานการประชุม
บทที่ 8 การเขียนบันทึกและรายงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740330318 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน