0
การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ
หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการและคำกล่าวในพิธี
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเขียนเพื่อพัฒนางานองค์การ : หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการ และคำกล่าวในพิธี" เล่มนี้ เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เกิดสัมฤทธิผลทางการสื่อสาร เพราะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ และรายงานการประชุม โดยเสนอหลักการเขียนและตัวอย่างที่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เฉพาะหนังสือภายนอกและรายงานการประชุม ได้มีการอธิบายหลักการเขียนและตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้เสนอหลักการเขียนและตัวอย่างจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการ และคำกล่าวในพิธีด้วย

สารบัญ

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเรื่องงานสารบรรณและหนังสือราชการ
หน่วยที่ 2 หลักการใช้ภาษาไทยเขียนสื่อสารเป็นทางการ
หน่วยที่ 3 การเขียนเฉพาะส่วนในหนังสือราชการ
หน่วยที่ 4 การเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายในและหนังสือประทับตรา
หน่วยที่ 5 การเขียนหนังสือสั่งการ และหนังสือประชาสัมพันธ์
หน่วยที่ 6 การเขียนหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการหนังสือรับรอง บันทึก และหนังสืออื่น
หน่วยที่ 7 การเขียนหนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 8 การเขียนรายงานการประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 9 การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและอีเมล
หน่วยที่ 10 การเขียนโครงการและคำกล่าวในพิธี
หน่วยที่ 11 การพิมพ์ การตรวจแก้ และคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารสำนักงาน

คำนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้ค้นคว้าเรียนเรียงการเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ : หนังสือราชการ รายงานการประชุม ภาษาไทยและอังกฤษ จดหมายใต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการ และคำกล่าวในพิธี ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้นมาตอบสนองในหลากหลายภารกิจ ทังงานสารบรรณ หนังสือราชการ รายงานการประชุม จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล รวมไปถึงการเขียนโครงการรองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ- ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนังสือเรื่องการเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ : หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการ และคำกล่าวในพิธี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ผู้มีวิริยะอุตสาหะ สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องดังกล่าวข้างต้น และรับเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสืบมานานนับ 10 ปี จึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น นับเป็นคู่มือคุณภาพ ด้านระเบียบแบบแผน การใช้ภาษามาตรฐานที่กระชับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการ และคำกล่าวในพิธีรองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร พันธุ์มณี- อดีตรองอธิการบดีวิทยาลัยครูมหาสารคาม ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167340913 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 20 มม.
น้ำหนัก: 745 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สัมปชัญญะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน