0
ลด 10%
การเงินธุรกิจ
อ่านเข้าใจง่าย โดยเฉพาะการปรับปรุงรายงานทางการเงินตรงตามแม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุง
หนังสือ198.00 บาท
e-books(PDF) ?179.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การเงินธุรกิจ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับเบื้องต้นของการบริหารการเงินทางธุรกิจ บทบาทของผู้บริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด การวางแผนทางการเงิน งบกระแสเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ งบจ่ายลงทุน ค่าของทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณ เงินทุนระยะสั้น เงินทุนระยะปานกลาง และเงินทุนระยะยาว และนโยบายเงินปันผล นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมตารางเปรียบเทียบ และแผนภูมิเพื่ออธิบายความหมาย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้สนใจทางด้านการเงินธุรกิจ

สารบัญ

1 บทบาทผู้บริหารทางการเงิน
2 การวิเคราะห์งบการเงิน
3 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
4 การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
5 การวางแผนทางการเงิน
6 งบกระแสเงินสด
7 การบริหารลูกหนี้
8 การบริหารสินค้าคงคลัง
9 ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ
10 งบจ่ายลงทุน
11 ค่าของทุน
12 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร
13 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
14 เงินทุนระยะสั้น
15 เงินทุนระยะปานกลาง
16 เงินทุนระยะยาว
17 นโยบายเงินปันผล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821686 (ปกอ่อน) 456 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน