0
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3
ชี้ให้เห็นถึงนัยเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงนโยบายระดับภูมิภาคของประชาคมอาเซียน และประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 ในการอำนวยให้เกิดสังคมเอื้ออาทร ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
หนังสือ475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเอกสารวิชาการและตำราของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำผลการศึกษาวิจัยจากชุดโครงการวิจัยซึ่งมีชื่อเรื่องเดียวกัน มาประมวล สังเคราะห์และเรียบเรียง เพื่อประยุกต์และปรับองค์ความรู้จากงานวิจัยให้มีลักษณะที่ง่ายต่อการที่นิสิต นักศึกษา นักธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมที่ผ่านมา และที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างมีพลวัตรมากขึ้นในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3 และยังเน้นย้ำให้เห็นว่า "สังคมเอื้ออาทร" เป็นฐานรากสำคัญต่อเศรษฐกิจในอาซียน+3 โดยชี้ถึงนัยเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงนโยบายระดับภูมิภาคของประชาคมอาเซียน และประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 ในการอำนวยให้เกิดสังคมเอื้ออาทร ที่มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สารบัญ

บทที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่าง APSC, AEC, ASSC, ASEAN Community Vision 2025 กับอาเซียน +3 มิติความท้าทายที่ไม่อาจมองข้าม
บทที่ 2 ประชาคมอาเซียน และอาเซียน +3 ในบริบทโลก: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร
บทที่ 3 ประชากรวัยแรงงานกับสังคมสูงวัย
บทที่ 4 ความเป็นเมือง: ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
บทที่ 5 ครอบครัวยังคงสำคัญไฉน
บทที่ 6 ลักษณะการอยู่อาศัยของประชากรสูงวัยในประชาคมอาเซียน
บทที่ 7 Familism กับการดูแลในสังคมเมือง
บทที่ 8 Familism กับการดูแลเด็กในสังคมเมือง
บทที่ 9 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม : แล้ว AEC จะเป็นอย่างไร
บทที่ 10 โอกาสทางธุรกิจของไทยในอาเซียน+3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164073838 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 177 x 250 x 21 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน