0
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศไทย
นับตั้งแต่การเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในปี ค.ศ.2008-2009 เป็นต้นมา รูปแบบการค้าโลกเริ่มมีการเปลี่ยนไปอีกครั้ง
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รูปแบบการค้าระหว่างประเทศในโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา โดยปัจจัยสำคัญที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลก คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่การเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในปี ค.ศ.2008-2009 เป็นต้นมา รูปแบบการค้าโลกเริ่มมีการเปลี่ยนไปอีกครั้ง

    ตำราวิจัยเล่มนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความปกติในรูปแบบใหม่ ในรูปแบบการค้าโลกที่สำคัญ อันประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบห่วงโซ่อุปทานโลก รวมถึงผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ที่มีต่อรูปแบบการค้าของประเทศไทย และผลกระทบต่อเนื่องไปยังตัวแปรสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

สารบัญ

บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลก (Evolution of Global Trade Pattern)
บทที่ 2 ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดความปกติในรูปแบบใหม่การค้าโลก (Factors Influencing New Normal in Global Trade Pattern)
บทที่ 3 ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลทำให้เกิดความปกติในรูปแบบใหม่ในการค้าโลก (Other Factors Influencing New Normal in Global Trade Pattern)
บทที่ 4 ผลกระทบของความปกติในรูปแบบใหม่ในการค้าโลกที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย (The Effects of new Normal in Global Trade Pattern on Thailand's Economy)
บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164071803 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน