0
ลด 10%
การเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ65.70 บาท
e-books(PDF) ?73.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 2001-1002" เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน เนื้อหาประกอบด้วยบทเรียน 9 บท ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หลักการวางแผนเป้าหมายด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการกับการบริหารงานในองค์กร การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร ตลอดจนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเดียงกับการเป็นผู้ประกอบการ อธิบายอย่างกระชับ อ่านง่าย พร้อมมีบทสรุป และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 2 หลักการวางแผนเป้าหมายด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ
บทที่ 3 การออมและการลงทุน
บทที่ 4 การเป็นผู้ประกอบการกับการบริหารงานในองค์กร
บทที่ 5 การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน
บทที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 7 รูปแบบแผนธุรกิจ
บทที่ 8 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร
บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็นผู้ประกอบการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160827008 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน