0
การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร : Organization Efficiency Increasing
โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ปรัชญา และอุดมการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร การจัดองค์กร วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทำงาน
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร" เป็นวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ปรัชญา และอุดมการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร การจัดองค์กร วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทำงาน การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงาน การสื่อสาร การสั่งการ การฝึกอบรม การสาธิตวิธีการทำงาน การสอนงาน และการกำกับงาน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
บทที่ 2 การจัดองค์กร และพัฒนาองค์กร
บทที่ 3 พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร
บทที่ 4 ประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจูงใจในการทำงาน
บทที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
บทที่ 6 การสร้างภาวะผู้นำ
บทที่ 7 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
บทที่ 8 การทำงานเป็นทีม
บทที่ 9 การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน
บทที่ 10 การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
บทที่ 11 การฝึกอบรม การสาธิตวิธีการทำงาน และการสอนแนะ
บทที่ 12 การบังคับบัญชา การสั่งงาน และการกำกับการทำงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167880204 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 10 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน