0
การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม (PDF)
ว่าด้วยศิลปสถาปัตยกรรมสยามสมัยต้นกรุงเทพฯ ทั้งสยามเก่าและสยามใหม่ มีจารีตทางศาสนาการเมืองของราชาธิราช เมื่อล่วงเข้าสู่ Modernization ความทันสมัยอย่างสมบูรณาญาสิทธิราชย์
e-books(PDF) ?239.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            ว่าด้วยศิลปสถาปัตยกรรมสยามสมัยต้นกรุงเทพฯ ทั้งสยามเก่าและสยามใหม่ มีจารีตทางศาสนาการเมืองของราชาธิราช   เมื่อล่วงเข้าสู่ Modernization ความทันสมัยอย่างสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เนื้อหาสถาปัตย์เปลี่ยนเป็นไทยประยุกต์   แล้วสืบเนื่องถึงปลุกยกชาตินิยมด้วยอุดมการณ์เศรษฐกิจการเมืองอย่างประชาธิปไตยที่ยังทรงพลังในสังคม

สารบัญ

บทนำ – การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมผ่านมุมมองทางสังคมและ
การเมือง
1. จาก จักรวาลทัศน์แบบไตรภูมิ สู่ จักวาลทัศน์ สมัยใหม่แบบวิทยา
ศาสตร์ ในสถาปัตยกรรม
2. ความหมายทางสังคมและการเมือง ในงานสถาปัตยกรรมยุค สยามใหม่
3. รูปแบบสถาปัตยกรรมเมื่อยามสนธยาของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
(พ.ศ.2453-2475)
4. ความหมายทางสังคมและการเมืองในงานสถาปัตยกรรมภายใต้
อุดมการณ์ ประชาธิปไตย และ ชาตินิยมไทย (พ.ศ. 2475-2490)
5. ความหมายทางสังคมและการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สองกับการ
รื้อฟื้น รูปแบบจารีต และ รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์
(พ.ศ.2490-2500)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300034165 (PDF) 522 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน