0
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสังคมไทย
การเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดสำหรับคนช่วงวัยใดช่วงหนึ่ง หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกวัย ซึ่งนั่นรวมถึงบุคคลที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่จัดได้ว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบัน
หนังสือ250.80 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดสำหรับคนช่วงวัยใดช่วงหนึ่ง หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกวัย ซึ่งนั่นรวมถึงบุคคลที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ที่จัดได้ว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนั้น มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายช่วงวัยอื่น จึงมีความจำเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ควรจะมีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถประเมินกำกับ และติดตามการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ความเข้าใจดังกล่าวจะสามารถนำไปสู่การสร้างกลไกสำคัญในการจัดการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพและเอื้อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

สารบัญ

บทที่ 1 ลักษณะของสังคมไทย
บทที่ 2 ลักษณะและธรรมชาติของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
บทที่ 3 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
บทที่ 4 การเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเอง
บทที่ 5 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
บทที่ 6 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
บทที่ 7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
บทที่ 8 การประเมิน กำกับ และติดตามผลการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164236745 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน