0
การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา อรรถกถาเผยแผ่คำสอนดั้งเดิมของพระเยซู (เล่ม 1-2) (Book Set : 2 เล่ม)
คำสอนในหนังสือเล่มนี้อธิบายความจริงตามที่พระเยซูทรงประสงค์ให้โลกรู้ ไม่ใช่การตั้งคริสตศาสนาใหม่ แต่อธิบายคริสตสัจจะ ว่าจะเป็นเช่นเดียวกับพระคริสต์ได้อย่างไร จะฟื้นคืนพระคริสตนิรันดร์ในตนได้อย่างไร...
ผู้แปล Self-Realization Fellowship
หนังสือ1,135.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะพบว่าความหมายที่ถูกฝังกลบมานานยี่สิบศตวรรษได้ถูกเปิดเผย ณ ที่นี้เป็นครั้งแรก หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความพระวจนะของพระเยซูคริสต์ในลักษณะที่พระองค์เองจะตรัสกับผู้คนในยุคนี้ -- นี่คือสัจธรรมที่ทรงเผยแก่พระสาวก และเป็นความจริงที่ทรงปรารถนาให้ผู้คนที่มีศรัทธาทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัยได้เข้าใจ

    ด้วยปัญญาญาณ ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เผยให้เห็นอย่างกระจ่างถึงคำสอนอันเป็นสัจธรรมในทุกสมัยของพระเยซูคริสต์ ว่าด้วยการปฏิบัติธรรมประจำวันและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า อรรถาธิบายคำสอนแต่ละบทผ่านทางเรื่องเล่าและนิทานสุภาษิต และแสดงให้เห็นความน่าอัศจรรย์ของศรัทธา วิธีที่จะเข้าถึงความเป็นพระเจ้าในอัตภาพมนุษย์และได้รับความรักของพระองค์ความสุขแห่งการรับใช้และการสละทางโลกภายในใจ วิธีดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระบัญญัติและได้รับพรที่มาพร้อมกับบัญญัติเหล่านั้น วิธีการใช้ทรัพย์สมบัติอย่างถูกต้อง จุดมุ่งหมายทางธรรมของการแต่งงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

คำนิยม
"ไม่ว่าจะในชื่อใด ความเป็นสากลของสภาวธรรมสูงสุดที่ผู้คนในต่างกลุ่มภาษาเผ่าพันธุ์ที่ได้สัมผัสคือความรู้สึกปิติสุขอันซาบซ่านทั่วทั้งสรรพางค์กาย และไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งที่รวมเรียกว่าความรู้สึกอันเป็นทิพย์ ความรู้สึกอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นจากธรรมสัมผัส หรือการตระหนักรู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัว หรือจิตของตนรวมกันเข้ากับมหาตมัน 'การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์' จะให้ความกระจ่างแก่เราได้"ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9780876128497 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 155 x 240 x 82 มม.
น้ำหนัก: 2280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Self-Realization Fellowship
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน