0
การแก้ปัญหาช่างยนต์ (PDF)
หนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหาขัดข้องของเครื่องยนต์
e-books(PDF) ?160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาช่างยนต์ ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องในระบบต่างๆ ของรถยนต์ เช่น การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกำลังรถยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบอำนวยความสะดวกรถยนต์และระบบปรับอากาศรถยนต์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถปฏิบัติในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 งานวางแผนการแก้ปัญหางานช่างยนต์
บทที่ 2 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนนต์แก๊สโซลีน
บทที่ 3 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 4 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบส่งกำลังรถยนต์
บทที่ 5 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบเครื่องล่างรถยนต์
บทที่ 6 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์
บทที่ 7 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 8 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบอำนวยความสะดวกรถยนต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160808328 (PDF) 529 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน