0
การใช้ภาษาไทยในวงราชการ (PDF)
สำหรับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ...
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ "การใช้ภาษาไทยในวงราชการ" เล่มนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในวงราชการ และทักษะการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติราชการ   ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนอธิบายถึงแนวทางในการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบไว้อย่างละเอียดชัดเจนและสมบูรณ์ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ

สารบัญ

บทที่ 1 การติดต่อสื่อสารในราชการ
บทที่ 2 การใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร
บทที่ 3 การรับสารด้วยการฟัง
บทที่ 4 การส่งสารด้วยการพูด
บทที่ 5 การพูดในการปฏิบัติราชการ
บทที่ 6 การรับสารด้วยการอ่าน
บทที่ 7 การส่งสารด้วยการเขียน
บทที่ 8 การเขียนหนังสือราชการ
บทที่ 9 หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา
บทที่ 10 หนังสือสั่งการ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือการใช้ภาษาไทยในวงราชการมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเนื้อหาสาระจากการพิมพ์ครั้งที่ 2 หลายประการ ได้แก่ การแก้ไขและเพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบราชการไทย การสื่อสารโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นสำคัญคือการแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างทั้งหมดในการเขียนเอกสารราชการให้ทันสมัย อีกทั้งเพิ่มเติมข้อสังเกตที่พึงพิจารณาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสม

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744143570 (PDF) 320 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน