0
ลด 80%
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Word 2007
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หนังสือ19.80 บาท
e-books(PDF) ?60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Word 2007 ซึ่งถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวบศึกษาธิการ เนื้อหาถูกออกแบบให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เริ่มต้น ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ และการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง   

    ภายในเล่มจะอธิบายการใช้งานและคำสั่งต่างๆ อย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน มีภาพประกอบชัดเจน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และสามารถลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนได้ทันที นอกจากนี้แล้ว ในส่วนท้ายของแต่ละบทยังมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เรียนมาในแต่ละบทอีกด้วย

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์กับงานเอกสารในสำนักงาน
หน่วยที่ 2 การพิมพ์และการแก้ไขข้อความ
หน่วยที่ 3 การจัดรูปแบบเอกสาร
หน่วยที่ 4 การสร้างตาราง
หน่วยที่ 5 การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์และการตรวจสอบคำ
หน่วยที่ 6 การทำงานกับสไตล์และแม่แบบ
หน่วยที่ 7 การทำงานกับกราฟิกในเอกสาร
หน่วยที่ 8 การสร้างจดหมายเวียน
หน่วยที่ 9 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160800056 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 326 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน