0
การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ
มุ่งเน้นไปในเชิงปฏิบัติ โดยเน้นส่วนที่เป็นกรณึศึกษาซึ่งจำนวนมากได้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ได้สะสมมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกจนถึงปัจจุบัน
หนังสือ350.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับครูแนะแนว นักให้การปรึกษา นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาด้านจิตวิทยาการให้การปรึกษา โดยเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้การปรึกษา (Counseling) การสอนงาน (Coaching) หรืออาจใช้ทับศัพท์ว่า "การโค้ช" ซึ่งอาจรวมการโค้ชเรื่องงาน และเรื่องชีวิต หรือการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ซึ่งกระบวนการทั้งสามนี้เป็นการช่วยให้บุคคลนำตนเอง ออกจากสถานการณ์ปัญหาหรืออุปสรรคของชีวิตในเรื่องต่าง ๆ และพัฒนาตนเองตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

    เนื้อหาในหนังสือมีกรณีศึกษาและตัวอย่างสถานการณ์ของการให้ความช่วยเหลือหลายแบบแทรกในทุกบท โดยมีหลักคิดคือ "เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาโอกาส" ตามแบบจำลองและลำดับขั้นการให้การปรึกษา ซึ่งเรียบเรียงจากหลักวิชาการและประสบการณ์ของผู้ให้การปรึกษา ทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร การสนทนาเพื่อบำบัด ความเห็นอกเห็นใจ ศิลปะการไต่ถาม การสรุปความ การสร้างทักษะ การช่วยให้ผู้ได้รับการปรึกษาท้าทายตนเอง สำรวจปัญหา หาแนวทางปฏิบัติให้สามารถดำเนินการตามแผนงานและเกิดผล ไปจนถึงกระบวนการขั้นสุดท้าย คือ การยุติสัมพันธภาพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองโดยพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

สารบัญ

บทที่ 1 ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษา
บทที่ 2 สัมพันธภาพและคุณลักษณะที่สำคัญของผู้ให้การปรึกษา
บทที่ 3 ทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร การสนทนาเพื่อการบำบัด (The Therapeutic Dialoque)
บทที่ 4 การสื่อสารความเห็นอกเห็นใจและการตรวจสอบความเข้าใจ
บทที่ 5 ศิลปะการไถ่ถามและการสรุปความ
บทที่ 6 การช่วยให้ผู้รับการปรึกษาท้าทายตนเอง
บทที่ 7 ทักษะในการท้าทาย
บทที่ 8 การช่วยผู้รับการปรึกษาสำรวจปัญหา
บทที่ 9 การช่วยผู้รับการปรึกษาระบุเลือกและปรับเป้าหมายการจัดการปัญหา
บทที่ 10 การช่วยผู้รับการปรึกษาสร้างกลยุทธ์และวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
บทที่ 11 แนวทางการปฏิบัติ : การช่วยให้ผู้รับการปรึกษาพิชิตอุปสรรค การดำเนินการตามแผนงานและเกิดผลงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164820579 (ปกอ่อน) 434 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 23 มม.
น้ำหนัก: 915 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน