0
กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.4 +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.4" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ โดยกิจกรรมจะมีแบบอัตนัยและปรนัยหลากหลาย เป็นการเรียนรู้ที่มาคู่กับความสนุก ไม่น่าเบื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนและประเมินผลด้วยตนเอง

สารบัญ

Unit 1 A Sheep or Sheep
Unit 2 What's Your Name?
Unit 3 I Live in Bangkok.
Unit 4 Yes or No
Unit 5 I Am Studying English.
Unit 6 I Have an Umbrella.
Unit 7 I Am a Student.
Unit 8 It Has a Long Tail.
Unit 9 Tim is a Good Boy.
Unit 10 He Can Play Basketball.
Unit 11 There Are a Lot of Bananas
Unit 12 Has He Got Any Books in the Bag?
Unit 13 Numbers
Unit 14 What Time Is It?
Unit 15 This Is Nick. He's My Brother.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858700710758 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 192 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน