0
กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.1 +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
ผู้เขียน วรรณา ทองเฝือ
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.1" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ โดยกิจกรรมจะมีแบบอัตนัยและปรนัยหลากหลาย เป็นการเรียนรู้ที่มาคู่กับความสนุก ไม่น่าเบื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนและประเมินผลด้วยตนเอง

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พยัญชนะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สระอา อิ อู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สระเอ แอ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สระโอ ไอ ใอ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สระ อือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สระเอีย อัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สระอะ อิ อึ อุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สระอำ เอา เอะ แอะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สระโอะ เอาะ ออ เออะ เออ เอือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วรรณยุกต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858700710789 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน