0
กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาตร์ ป.6 +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ป.6" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ โดยกิจกรรมจะมีแบบอัตนัยและปรนัยหลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนและประเมินผลด้วยตนเอง

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารกับการสารอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกสารผสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงไฟฟ้าและประจุไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเกิดเงา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินและการเปลี่ยนแปลง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลมฟ้าอากาศ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858700711861 (ปกอ่อน) 186 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน