0
กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา ป.4
สรุปเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา ป.4" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) นับเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นค้นคว้าเพิ่มเติม มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

พุทธศาสนา
- บทที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
- บทที่ 2 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- บทที่ 3 พระรัตนตรัยที่พึ่งอันประเสริฐ
ฯลฯ

ประวัติศาสตร์
- หน่วยที่ 1 วัน เวลา
- หน่วยที่ 2 การเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์
- หน่วยที่ 3 พัฒนาการของผู้คนในดินแดนไทย
- หน่วยที่ 4 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

หน้าที่พลเมือง
- หน่วยที่ 1 พลเมืองดี
- หน่วยที่ 2 ประชาธิปไตย
- หน่วยที่ 3 การบริโภคอย่างฉลาด
- หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง

ภูมิศาสตร์
- เรื่องที่ 1 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
- เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งรอบตัว

เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735409433 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน