0
กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา ป.5
สรุปเนื้อหาทั้ง 4 สาระอย่างครบถ้วน กระชับ และเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดที่จะช่วยเสริมทักษะด้านต่าง ๆ แก่ผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรความรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กิจกรรมเสริมเพิ่มความเก่ง ตามหลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา ป.5" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะสังคมศึกษา ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สำคัญของหลักสูตรใหม่ ที่กระทรวงศึกษาได้ปรับปรุงโดยมีความพิเศษ อาทิ เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับที่เคยเรียนมา เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นนั้น ๆ ปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาเก่าอาจมีบางส่วนที่ล้าสมัย และอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นค้นคว้าเพิ่มเติม มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

พระพุทธศาสนา
- บทที่ 1 มรดกล้ำค่า
- บทที่ 2 พระบรมศาสดาของชาวพุทธ
- บทที่ 3 พระธรรมอันประเสริฐ
ฯลฯ

ประวัติศาสตร์
- หน่วยที่ 1 สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น
- หน่วยที่ 2 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
- หน่วยที่ 3 ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
ฯลฯ

หน้าที่พลเมือง
- หน่วยที่ 1 พลเมืองดี
- หน่วยที่ 2 การปกครองส่วนท้องถิ่น
- หน่วยที่ 3 สิทธิเด็ก
ฯลฯ

ภูมิศาสตร์
- หน่วยที่ 1 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
- หน่วยที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง การตั้งถิ่นฐานและการรักษาสิ่งแวดล้อม

- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757412575 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน