0
กุญแจคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม
ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กุญแจคณิตศาสตร์ ม.6 รายวิชาเพิ่มเติม" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหนังสือเรียนของ สสวท. และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800104 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 9 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน