0
ก้าวเข้าลู่...สู่การเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในการศึกษาเรียนรู้เรื่องมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตลอดจนการวางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เก็บเกี่ยวผลงานและนำเสนอผลงานอย่างไร ด้วยเทคนิควิธีการใด ซึ่งได้รวบรวมสาระน่ารู้เหล่านี้มาไว้เพื่อให้ท่านได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและปฏิบัติอันจะเกิดประโยชน์ในการทำงานและต่อวงการการศึกษาไทยต่อไป

สารบัญ

บทที่1 เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
บทที่2 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
บทที่3 หลักการและวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ
บทที่4 แบบเสนอข้อรับการประเมินและการรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขอมี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
บทที่5 แนวทางการประเมิน แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมิน
บทที่6 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
บทที่7 แนวทางการประเมินตนเอง พัฒนางาน จัดทำ จัดเก็บหลักฐาน
การตรวจสอบและการประเมินผลในแต่ละตัวบ่งชี้
บทที่8 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานสำหรับประกอบการประเมินเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ
บทที่9 แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749437683 (ปกอ่อน) 500 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์อี.เค. บุ๊คส์
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน