0
ของขวัญที่แท้จริง The True Gift งามธรรม...เพื่อความมีชีวิตที่งดงามในธรรม (ปกแข็ง)
คติธรรมจากพระธรรมาจารย์ผู้ปฏิบัติชอบ
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ของขวัญที่แท้จริง The True Gift งามธรรม...เพื่อความมีชีวิตที่งดงามในธรรม (ปกแข็ง)" เล่มนี้ ได้รวบรวมคติธรรมจากพระธรรมาจารย์ผู้ปฏิบัติชอบ ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายรู้เท่าทันจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลา ความรู้เท่าทันดังกล่าวนี้คือ การรู้แจ้งสภาพธรรมทั้งหลาย ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรม ว่าไม่ใช่ตัวตน ว่าไม่ใช่เรา และไม่ใช่ของเรา หากแต่เป็นสภาวะที่เกิดและดับ สลับกันไปมิรู้จบสิ้น ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่ด้วยปัจจุบัน : พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
- ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
- ทางแห่งอริยทรัพย์ : พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
- การมีชีวิตที่ถูกต้องและพอดี : พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
- แผนที่ของชีวิต : พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
- สาระแห่งธรรม : พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)
- สติในชีวิตประจำวัน : พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
- ศิลปะแห่งการทำงานให้เป็นสุข : พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309955 (ปกแข็ง) 164 หน้า
ขนาด: 152 x 220 x 14 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน