0
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เริ่มต้นที่คำสั่งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาว แต่สิ้นสุดที่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเหตุท้ายคำพิพากษา คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ" เล่มนี้ จะะอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือฉบับที่หนึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และฉบับที่สอง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หวังว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรตุลาการ ตลอดจนผู้มีอาชีพทนาย อีกทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจกฎหมาย

สารบัญ

ภาค 1 ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- บทที่ 1 บททั่วไป
- บทที่ 2 ขอบเขตของกฎหมาย
- บทที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
- บทที่ 4 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
- บทที่ 5 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ฯลฯ

ภาค 2 การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
- บทที่ 1 บททั่วไป
- บทที่ 2 การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
- บทที่ 3 อำนาจศาลปกครอง
- บทที่ 4 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
- บทที่ 5 การวินิจฉัยเนื้อหาของคดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742037604 (ปกอ่อน) 310 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน