0
ข้าวไทยไปญี่ปุ่น
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ลำดับที่ 30
หนังสือ150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

 "ข้าวไทยไปญี่ปุ่น" พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 30 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิมพ์และจำหน่ายหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ สำหรับนำไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาทั่วประเทศ

 "ข้าวไทยไปญี่ปุ่น" เป็นบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมงาน JAPAN-IRRI DAY ที่นครโตเกียว ในการนี้ ได้ทรงบรรยายเรื่องข้าวไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฟังด้วย ทำให้ชาวญี่ปุ่นและผู้ที่เข้าร่วมในครั้งนั้น รู้จักและสนใจข้าวไทยมากขึ้น เป็นผลดีในการส่งออกข้าวของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

สารบัญ

- วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2537
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง บริษัทการบินไทย จำกัด เที่ยวบินที่ TG 640 เสด็จพระราชดำเนินถึงนครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับ Palace Hotel Omiya จังหวัด Saitama

- วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2537
- ผู้ว่าราชการจังหวัด Saitama ภรรยา และธิดา เข้าเฝ้าฯ ณ โรงแรมที่ประทับ
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิจัยทางฟิสิกส์และเคมี
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Hirosawa Club ในสถาบันวิจัยทางฟิสิกส์และเคมี
ฯลฯ

- วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2537
- เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงาน Japan-IRRI Day ที่ Nikkei Hall นครโตเกียว และทรงบรรยายเรื่องข้าวไทย
- เสด็จพระราชดำเนินไปเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ สมเด็กพระจักรพรรดินีและรับพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ
- เสด็จพระราชดำเนินไปยัง Mt. Fuji Hotel
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167308067 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 132 x 185 x 10 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน