0
ลด 10%
คณิตศาสตร์ช่างโยธา (สอศ.) (รหัสวิชา 20121-1001)
อธิบายถึงเนื้อหาการดำเนินการทางคณิตตาสตร์ที่จะนำไปใช้คำนวณงานด้านช่างโยธา มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ช่างโยธา
ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน
หนังสือ84.60 บาท
e-books(PDF) ?89.30 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ช่างโยธา (Mathematics for Civil Work) เล่มนี้ อธิบายถึงเนื้อหาการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่จะนำไปใช้คำนวณงานด้านช่างโยธา มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ช่างโยธา รหัสวิชา 20121-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา

    ซึ่งเนื้อหามีทั้งหมด 9 บท ประกอบด้วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้สมการโดยเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ พื้นฐานเลขยกกำลัง รากและกรณฑ์ ฟังก์ชันชี้กำลัง ฟังก์ชันลอการิทีม กราฟ เรขาคณิต พื้นที่และปริมาตร พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดผล ซึ่งจะประโยชน์ต่อนักเรียนสาขาช่างโยธา ตลอดจนนายช่าง วิศวกร ผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ฟังก์ชันรีโกณมิติ
บทที่ 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และสมการกำลังสอง
บทที่ 4 การแก้สมการโดยเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
บทที่ 5 พื้นฐานเลขยกกำลัง รากและกรณฆ์
บทที่ 6 ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง
บทที่ 7 ฟังก์ชันลอการิทึม
บทที่ 8 กราฟ
บทที่ 9 เรขาคณิต พื้นที่และปริมมาตร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836024 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 184 x 255 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน