0
ลด 10%
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (สอศ.) (รหัสวิชา 20000-1402) มีแผน+เฉลย
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ50.40 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม" เป็นวิชาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ ในการแก้ปัญหาจริงทางอุตสาหกรรม และให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคาดคะเนหาระยะทางและความสูงของวัตถุสิ่งของต่างๆ ทางวิชาชีพ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ และใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม ในการประยุกต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตร

    โดยได้จัดทำไว้ 7 บท ได้แก่ บทที่ 1 มุมและการวัดมุม บทที่ 2 ตรีโกณมิติ บทที่ 3 ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย บทที่ 4 กฎของไซน์และโคไซน์ บทที่ 5 เมทริกซ์ บทที่ 6 ดีเทอร์มิแนนต์ และบทที่ 7 การประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้น มีตัวอย่างประกอบหลากหลาย เข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ในแต่ละบทเรียน

สารบัญ

บทที่ 1 มุมและการวัดมุม (Angle and Measure Angle)
บทที่ 2 ตรีโกณมิติ (Trigonometry)
บทที่ 3 ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย (Trigonometry of Unit Circle)
บทที่ 4 กฏของไซน์และโคไซน์ (Law of Sine and Cosine)
บทที่ 5 เมทริกซ์ (Matrix)
บทที่ 6 ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinants)
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแมมต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834716 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 8 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน