0
ลด 10%
คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์ (รหัสวิชา 2127-2111)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ75.60 บาท
สภาพเก่าปานกลาง42.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เมคคาทรอนิกส์" เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับวิชาทางเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางอุตสาหกรรม และควบคุมกระบวนการผลิตให้ทำงานในลักษณะอัตโนมัติ ให้มีความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการทำงานอย่างยิ่ง และมีประสิทธิภาพสูง วิชาคณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จึงได้กำหนดให้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการคำนวณทางด้านสาขาเมคคาทรอนิกส์ ได้แก่ การคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักของวัสดุชนิดต่างๆ ที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตรูปทรงต่างๆ ได้แก่ รูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle) รูปทรงสี่เหลี่ยม (Square) รูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon) รูปทรงกลม และรูปทรงรี (Sphere and Ellipsoid) พื้นฐานการคำนวณทางด้านเครื่องกล ได้แก่ ความเร็ว (Velocity) แรงบิด (Torque) อัตราทดของเครื่องจักรกล (Mechanical Ratio) พื้นฐานการคำนวณทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบแรงดันไฟฟ้า (Electrical Voltage System) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Circuits Analysis) และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator Current Circuits Analysis) ซึ่งในเล่มนี้ได้อธิบายเนื้อหาไว้อย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างการเรียนรู้มากมาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle Material)
บทที่ 2 วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม (Square Material)
บทที่ 3 วัศดุรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon Material)
บทที่ 4 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี (Sphere and Ellipsoid Materials)
บทที่ 5 ความเร็ว (Speed)
บทที่ 6 แรงบิด (Torque)
บทที่ 7 อัตราทดของเครื่องจักรกล (Ratio of Machinery)
บทที่ 8 ระบบแรงดันไฟฟ้า (Electrical Voltage System)
บทที่ 9 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Circuits Analysis)
บทที่ 10 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator Current Circuits Analysis)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824885 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 182 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน