0
ลด 10%
คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20000-1403) มีแผน+เฉลย
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ55.80 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" เป็นวิชาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ พีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติ ในการแก้ปัญหาจริงทางอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคาดคะเนหาระยะทางและความสูงของวัตถุสิ่งของต่างๆ ทางวิชาชีพ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ และใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม ในการประยุกต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น เป็นวิชาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทอุตสาหกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตร ประกอบด้วย 8 บท ได้แก่ บทที่ 1 มุมและการวัดมุม บทที่ 2 ตรีโกณมิติ บทที่ 3 ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย บทที่ 4 กฎของไซน์และโคไซน์ บทที่ 5 จำนวนเชิงซ้อน บทที่ 6 เมทริกซ์ บทที่ 7 ดีเทอร์มิแนนต์ และบทที่ 8 การประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

สารบัญ

บทที่ 1 มุมและการวัดมุม (Angle and Measure Angle)
บทที่ 2 ตรีโกณมิติ (Trigonometry)
บทที่ 3 ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย (Trigonometry of Unit Circle)
บทที่ 4 กฏของไซน์และโคไซน์ (Law of Sine and Cosine)
บทที่ 5 จำนวนซ้อน (Comple Number)
บทที่ 6 เมทริกซ์ (Matrix)
บทที่ 7 ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinants)
บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแมมต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834723 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 10 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน