0
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดทำแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทำหนังสือเรียนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ต้องการนำเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผล มีกิจกรรมปฏิบัติเพื่อนำความรู้ไปต่อยอด เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีรูปภาพประกอบ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูสอนและผู้ปกครองที่จะนำไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

สารบัญ

บทที่ 1 เตรียมความพร้อม
บทที่ 2 เรขาคณิต
บทที่ 3 1-9 และ 0
บทที่ 4 การบวก
บทที่ 5 แบบรูปและความสัมพันธ์

คำนิยม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครู ผู้สอน นักเรียน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป จะได้แนวคิดอันเป็นประโยชน์ทางคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และมีความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปรองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี- ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789990151909 (ปกอ่อน) 99 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 5 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน