0
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดทำแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทำหนังสือเรียนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ต้องการนำเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผล และกระบวนแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน   มีการยกต้วอย่างเพื่อเข้าง่าย   และมีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูสอนและผู้ปกครองที่จะนำไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

สารบัญ

บทที่ 5 เรขาคณิค
บทที่ 6 เวลา
บทที่ 7 การนำเสนอข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789990152784 (ปกอ่อน) 146 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน