0
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดทำแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทำหนังสือเรียนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ต้องการนำเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผล และกระบวนแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน   มีการยกต้วอย่างเพื่อเข้าง่าย   และมีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูสอนและผู้ปกครองที่จะนำไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

สารบัญ

บทที่ 8 การหาร
- ทบทวนความหมายของการหาร
- การหาค่าของตัวคูณไม่ทราบค่า
- โจทย์ปัญหาการหาร
ฯลฯ

บทที่ 9 บวก ลบ คูณ หารระคน
- บวก ลบ คูณหารระคน
- โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
- การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
- การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

บทที่ 10 เงิน
- ชนิดของเงิน
- ทบทวนการบวกจำนวนเงิน
- การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดทศนิยมและการอ่านจำนวนเงิน
ฯลฯ

บทที่ 11 แบบรูปและความสัมพันธ์
- แบบรูปและความสัมพันธ์
- แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789990154306 (ปกอ่อน) 162 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน