0
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 +เฉลย
แบบทดสอบทุกสาระการเรียนรู้ แนวข้อสอบปลายภาคเรียน 1 และ 2 เฉลยแยกเล่ม
หนังสือ179.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยแบบทดสอบทุกสาระการเรียนรู้ แนวข้อสอบปลายภาคเรียน 1 และ 2 พร้อมเฉลยแยกเล่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 เศษส่วน
บทที่ 2 ทศนิยม
บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์
บทที่ 5 ร้อยละ
บทที่ 6 เส้นขนาน
บทที่ 7 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322022090514 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน