0
คนเก่ง อ่านออก เขียนได้ A-Z เล่ม 2 พร้อมคำศัพท์
แบบฝึกเสริมประสบการณ์สำคัญด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หนังสือ33.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คนเก่ง อ่านออก เขียนได้ A-Z เล่ม 2 พร้อมคำศัพท์" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสโดยการสังเกต อ่านออกเสียง แล้วฝึกเขียนตามรอยประ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เด็ก ๆ สามารถเขียนได้ถูกต้องตามมาตรฐาน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมในเล่มใช้หลักการและแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 7275563291520 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 3 มม.
น้ำหนัก: 90 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน